Taideintegraatio

Taide – ja kulttuurikasvatuksella on keskeinen sija arkipäivässämme. Tavoitteena on tukea lapsen myönteistä itsetuntemusta, mahdollistaa monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia, kohdata ympärillä oleva maailma kulttuurin keinoin sekä kannustaa oman kulttuurin tuottamiseen ja vahvistaa kulttuurin tuntemusta tutustumalla kulttuurin eri osa-alueisiin.

Painotammekin lasten omien tuotosten arvoa. Tyypillisesti jakaannumme pienryhmiin, joissa lapset työstävät musiikkia, musiikkiliikuntaa/tanssia, kädentaitoja, sanataidetta ja draamaa. Oppilaat tekevät projektityöskentelynä itse näytelmiä ja esityksiä (mm. ilmaisutaito, musiikki, tanssi), joita esitämme toisille ryhmille tai vanhemmille. Kalenterivuoden juhlat ovat myös osana koulutyön arkea. Lisäksi osallistumme lapsille suunnattuihin esityksiin: Nukketeatterit, Oulun kaupunginteatterin lastenesitykset, Elokuvafestivaalit, vierailevat teatteriesitykset, lastenkonsertit, kirjastokäynti, eläinmuseokäynti.

Sovellamme musiikkikasvatuksessamme Orff –pedagogiikkaa. Orff-pedagogiikka on kasvatusfilosofia, jossa prosessi etenee yhdistämällä musiikin liikkeeseen, tanssiin ja puheilmaisuun. Orffilaisuudessa korostuu lasten sosiaalinen kanssakäyminen. Orffin ydin on rytmi, johon yhdistetään liikettä, tanssia, puhetta/loruttelua, laulua ja soittoa rytmi-, väri-, laatta-, sekä kehonsoittimin. Lasta innostetaan ja rohkaistaan leikkimään ja kokeilemaan, oman kehon tuottamien äänien, soittimien ja liikkeen avulla. Improvisaatio on toimintamuotona sellainen, jonka avulla lapsi voi osoittaa musiikillista ja luovaa itsenäisyyttään.

Taidekasvatuksessa lapsi voi kokonaisvaltaisesti ilmaista itseään kuvallisin tai materiallisin menetelmin. Lapselle annetaan mahdollisimman erilaista materiaalia käyttöönsä ja mitä enemmän kyseessä on luonnonmateriaali tai kierrätysmateriaali sen parempi. Lapsi voi itse valita taiteelliset menetelmänsä, mutta opettajan tehtävä on ohjata lasta oikeisiin materiaalivalintoihin taide-elämyksen onnistumiseksi.

Musiikillisten ja taiteellisten kokeilujen, etsimisen ja erehtymisen kautta lapsi ohjataan löytämään ja oivaltamaan sekä musiikillisia ja taiteellisia asioita, että myös jotain itsestään. Improvisointi ja siihen johtava leikkivä kokeileminen ovatkin tärkeä osa lapsen musiikillista, taiteellista ja kokonaisvaltaista kasvua.

Keskeisenä ajatuksena ovat toiminnallisuus ja tekemisen kautta oppiminen. Lähtökohtana on, että musiikki ja taide kuuluvat kaikille ja jokainen voi kehittyä siinä omista lähtökohdistaan käsin. Tärkeää on, että lapsi saa myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä musiikin ja taiteen tekemisestä. Opetuksessa huomioidaan lapsen lähtötaso ja tällöin jokainen lapsi voi löytää tavan, jolla ilmaista itseään ja kehittyä siinä. Oppimisen iloa lisää niin yhdessä oppiminen kuin toisilta ryhmän jäseniltä oppiminen. Opetuksessa annetaan lapselle aikaa kokea, ihmetellä ja tunnistaa asioita. Jotta lapsi saisi toiminnan avulla tietoa ja ymmärrystä asioihin, toiminnan jälkeen annetaan aikaa palautteelle, ajatuksia kokoavalle hetkelle.