Taikatahdin koulu

Taikatahdin_koulu_logo


Päiväkodin yhteydessä järjestämme esi- ja alkuopetusta (1-2 lk) kotikouluperiaatteella. Koulumme Reggio Emilia -pedagoginen opetussuunnitelma noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa.  Kasvatuksellisena toiminta-ajatuksena on kokonaisvaltaisen yksilön kasvattaminen vastuulliseksi yhteisön jäseneksi. Koulussamme toimitaan Reggio Emilia –pedagogiikan mukaisesti, jolloin kasvatuksen ytimiä ovat osallisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, ystävyys, luottamus ja toisesta huolehtiminen. Reggio Emilia -pedagogiikka sisältää sosiaalis-konstruktionistisen näkemyksen oppimisesta ja maailmasta. Osallistuva keskustelu on tärkeä osa oppimisprosessia. Perusarvoja ovat jokaisen ihmisen hyväksyminen omana itsenään, erilaisuuden kunnioitus, tasa-arvo, osallistuminen, oppiminen, tutkiminen, leikki, ilo ja tunteet.

Pedagogisesti painotumme Reggio Emilia-pedagogiikkaan, jossa lapsesta tulee aktiivinen, osallistuva oppija osana yhteisöä ja jossa opettajan rooli on ruokkia lapsen tietoa tarjoamalla kysymystenasetteluin sekä välinein haasteita oppimiselle. Opetuksen avainsanat ovat avarakatseisuus ja luovuus. Nämä edellä mainitut toiminnot ohjaavat opettajaa opetus- ja kasvatustilanteissa samanaikaisesti toiminnan suunnittelun pohjautuessa oppilaiden havainnointiin. Lapsi toimii aktiivisena tutkijana, joka hakee väsymättä vastauksia ja merkityksiä kysymyksiinsä. Kysymyksien ja vuoropuheluiden kautta oppilaat yhdessä pohtivat ja löytävät vastauksia tutkimuksen kohteilleen. Oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti pienryhmä- ja parityöskentelyperiaatteella.

Opetus tapahtuu vuosiluokkiin sitomattomana opetuksena, joka tarkoittaa oppilaan etenemistä suhteessa kuhunkin oppiaineiseen hänen taito- ja tietotason mukaisesti. Oppilaan etenemistä motivoidaan käyttämällä oppilaan mielenkiinnonkohteita oppimisessa. 3:lle luokalle siirtyessään oppilas on kuitenkin saavuttanut 2. luokan kevään aikana 1-2 lk:ille saavutettavat tavoitteet. Vuosiluokkiin sitomattomalla opetuksella huomioidaan oppilaan yksilöllisyys oppia asioita omalla aikataulullaan, omalla kehitysrytmillään. Oppilaiden erilaisuudet hyväksytään ja arjen tilanteissa käytetään eriyttämistä apukeinona tukeaksemme lapsen yksilöllistä kehitystä oppimisprosessissa. Oppilaille luodaan yksilölliset esiopetuksen oppimissuunnitelmat sekä alkuopetuksen oppilaan oppimissuunnitelmat, joiden kautta kehittymistä on helppo seurata. Oppilaan arviointi tapahtuu luonnollisesti suhteessa omiin tavoitteisiinsa että suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Samalla oppilaalle kehittyy taito suunnitella ja toteuttaa omaa oppimistaan tavoitteellisesti opettajan tuella. Myös koulumme tuntijako, opetustilojen käyttö sekä opetusryhmien muokkautuminen tapahtuvat joustavasti teemallisessa eheytetyssä opetuksessamme.