Taikatahdin koulu

Taikatahdin_koulu_logo

Taikatahdin koulun perusopetuksen järjestämisluvat ovat vuosiluokille 1-6. Lukuvuonna 2019-2020 järjestämme perusopetusta vuosiluokille 1-3. Kasvatamme vuosiluokkia aina 6:lle luokkalle saakka vuosi kerrallaan siten, että lopulta kaikki vuosiluokat 1-6 ovat toiminnan piirissä. Koulumme Reggio Emilia -pedagoginen opetussuunnitelma noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Opetuksessamme painottuvat erityisesti musiikki- ja taideintegraatio. Kasvatuksellisena toiminta-ajatuksena on kokonaisvaltaisen yksilön kasvattaminen vastuulliseksi yhteisön jäseneksi. Koulussamme toimitaan Reggio Emilia –pedagogiikan mukaisesti, jolloin kasvatuksen ytimiä ovat osallisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, ystävyys, luottamus ja toisesta huolehtiminen. Reggio Emilia -pedagogiikka sisältää sosiaalis-konstruktionistisen näkemyksen oppimisesta ja maailmasta. Osallistuva keskustelu on tärkeä osa oppimisprosessia. Perusarvoja ovat jokaisen ihmisen hyväksyminen omana itsenään, erilaisuuden kunnioitus, tasa-arvo, osallistuminen, tutkiminen sekä oppimisen ilo ja kiinnostus oppimista kohtaan tunteita unohtamatta.

Pedagogisesti painotamme Reggio Emilia-pedagogiikkaan, jossa lapsesta tulee aktiivinen, osallistuva oppija osana yhteisöä ja jossa opettajan rooli on ruokkia lapsen tietoa tarjoamalla kysymystenasetteluin sekä välinein haasteita oppimiselle. Opetuksen avainsanat ovat avarakatseisuus ja luovuus. Nämä edellä mainitut toiminnot ohjaavat opettajaa opetus- ja kasvatustilanteissa samanaikaisesti toiminnan suunnittelun pohjautuessa oppilaiden havainnointiin. Lapsi toimii aktiivisena tutkijana, joka hakee väsymättä vastauksia ja merkityksiä kysymyksiinsä. Kysymyksien ja vuoropuheluiden kautta oppilaat yhdessä pohtivat ja löytävät vastauksia tutkimuksen kohteilleen yhdessä opettajan kanssa keskustelemalla ja tutkimalla eri ilmiöitä. Oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti pienryhmä- ja parityöskentelyperiaatteella.

Opetus tapahtuu vuosiluokkiin sitomattomana opetuksena, joka tarkoittaa oppilaan etenemistä suhteessa kuhunkin oppiaineiseen hänen taito- ja tietotason mukaisesti. Oppilaan etenemistä motivoidaan käyttämällä oppilaan mielenkiinnonkohteita oppimisessa. 3:lle luokalle siirtyessään oppilas on kuitenkin saavuttanut 2. luokan kevään aikana 1-2 lk:ille saavutettavat tavoitteet. Vuosiluokkiin sitomattomalla opetuksella huomioidaan oppilaan yksilöllisyys oppia asioita omalla aikataulullaan, omalla kehitysrytmillään. Oppilaiden erilaisuudet hyväksytään ja arjen tilanteissa käytetään eriyttämistä apukeinona tukeaksemme lapsen yksilöllistä kehitystä oppimisprosessissa. Oppilaille luodaan yksilölliset oppilaan oppimissuunnitelmat, joiden kautta kehittymistä on helppo seurata. Oppilaan arviointi tapahtuu luonnollisesti suhteessa omiin tavoitteisiinsa että suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Samalla oppilaalle kehittyy taito suunnitella ja toteuttaa omaa oppimistaan tavoitteellisesti opettajan tuella. Myös koulumme tuntijako, opetustilojen käyttö sekä opetusryhmien muokkautuminen tapahtuvat joustavasti teemallisessa eheytetyssä opetuksessamme.

Taikatahdin koulun 1-2 luokan oppilaat voivat hakea Musiikkipäiväkoti Taikatahdin järjestämään aamu- ja iltapäivätoiminnan pariin. Fyysisesti tämä toimii Taikatahdin koulun tiloissa. Aamupäivätoiminta tapahtuu klo 7.30 – 10.00 sekä iltapäivätoiminta klo 12.00 – 16.45 koulun lukujärjestyksistä riippuen. Lukuvuonna 2018 -2019 aamupäivätoiminnan hinta on 25 € / kk / alle 10pv / kk tai 40 € / kk / yli 10 pv / kk. Iltapäivätoiminnan hinta on 80 € / kk / alle 10pv / kk ja 120 € / kk / yli 10pv / kk. Hakeminen tapahtuu kouluun hakemisen yhteydessä. Hakulomakkeesen tällä linkillä